Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on integraatio. Integraatio perustason terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä erikoissairaanhoidon kanssa. Samalla tavoitteena on painopisteen siirtäminen erikoistasolta perustason terveys- ja sosiaalipalveluihin. Molempien edellä mainittujen toteutuminen edellyttää kiinteää yhteistyötä HUS-yhtymän kanssa, ja tämän vuoksi perussopimus HUSin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin kanssa on tärkeä perusta uudelle HUS-yhtymälle.

Pari sanaa HUSista… HUS on maailman tuhansien sairaaloiden joukossa sijalla 21. talouden, toiminnan tehokkuuden ja laadun osalta; siis huipulla. HUS-​yhtymällä on erikoissairaanhoidon palvelujen lisäksi velvollisuus ylläpitää yliopistollista sairaalaa; tutkimus-​,​ koulutus-​ ja kehittämistoimintaa, lisäksi​ HUS:lla on valtakunnallinen erityisvastuu vaikeimmin sairaiden potilaiden hoidosta. Olen kuullut paljon kritiikkiä siitä, että HUS ylittää budjettinsa ja tulee kalliiksi kunnille. Tätä arviointia tehtäessä tulee pohtia, onko kuntien taholta tapahtunut alibudjetointia ja onko kuntien oma perusterveydenhuolto kunnossa. Samalla tulee pohtia, mistä lähetteet erikoissairaanhoitoon tulevat; nehän tulevat terveyskeskuksista, työterveyshuollosta ja yksityislääkäreiltä; jokaisesta noin kolmasosa. Näin siis nyt kunta-aikana, mutta nyt rakennetaan uutta sotea, uutta HUSia.

Esitetyssä perussopimuksessa esitetään ylimmäksi päätöksentekotasoksi yhtymäkokousta. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on pohtinut eri vaihtoehtoja ja päätynyt hyväksymään esitetyn mallin.

Hyvinvointialueella on ensisijainen sosiaali-​ ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu ja velvollisuus kanavoida valtiolta tuleva rahoitus perustason palveluihin ja HUS-​yhtymän tuottamiin palveluihin. Yhtymäkokousmallissa aiemmin HUS-valtuustolla ollut valta siirtyy hyvinvointialueille ja niiden edustajille
yhtymäkokouksessa. Siksi meillä hyvinvointialueen päättäjillä on suuri vastuu käsitellä ja linjata etukäteen yhtymäkokouksessa päätettävät asiat. Sosialidemokraatit edellyttävät, että yhtymäkokouspäätöksien valmisteluun luodaan oma ennakkovalmistelua koskeva menettely hyvinvointialueellemme. Prosessiin on varattava riittävästi aikaa. Valtuustoryhmille on annettava mahdollisuus ottaa ennakkoon kantaa yhtymäkokousta koskeviin ehdotuksiin. Yhtymäkokousedustaja on kokouksessa sidottu noudattamaan saamiaan ohjeita. Yhtymäkokousmalli purkaa omalta osaltaan myös päätöksenteon kerroksia.

Sosialidemokraattisen ryhmän mielestä omistajaohjauksessa tulee pyrkiä kumppanuuteen, jossa toiminnan ja taloudenohjauksessa pyritään sopimaan yhdessä sellaisista toimenpiteistä, jotka ohjaavat koko järjestelmää nykyistä tehokkaammaksi ja toimivammaksi niin perustasolla kuin erityistasolla. HUSin toiminnan rahoitus tulee perustua realistiseen talousarvioon. Talousarvion ylitys ei saa kuitenkaan merkitä lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun hoidon siirtämistä tai hoidon priorisointia. Tavoitteena tulee olla asiakaslähtöinen sotepalvelujen integraatio, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakaslähtöiset yhteiset hoitopolut on käytössä, osa erikoissairaanhoidon palveluja jalkautuu tulevaisuuden sotekeskuksiin perustasoa vahvistamaan ja samalla myös ennaltaehkäisevää toimintaa vahvistetaan.

Katso myös nämä: