Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kuulijat

Valtuustoryhmämme kiittää hyvinvointialuejohtajaa talousarviosta, joka sisältää toimialojen kehittämissuunnitelmia ensi vuodelle. Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueella ehkäisevän ja varhaisen tuen palveluja uudistetaan, jotta perheiden hyvinvointi vahvistuu.  Vanhusten palveluiden toimialalla tuetaan vanhusten toimintakykyä ja parannetaan elämänlaatua monin eri tavoin. Terveydenhuollon palvelualueella käyttöön otettua Omatiimi-malli kokeilua laajennetaan ja liikkuvia sekä etä- ja digipalveluiden saavutettavuutta parannetaan.

Talousarvio pitää sisällään myös jokaisen toimialan toimet, joilla parannetaan tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta 2 %, siis uudistusohjelman ensimmäiset vaiheet.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvio on n. 1,3 miljardia euroa. Hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta, mutta alueemme osalta rahoitus on liian alhainen. Tämä johtuu siitä, että väestömme ja ikääntyneiden osuus kasvaa, samanaikaisesti nuorten ongelmat kasvavat, mitkä kaikki lisäävät palvelujen tarvetta. Talousarvio on n. 100 miljoonaa euroa alijäämäinen johtuen tuosta mainitsemastani epäsuhdasta valtiolta saamastamme rahoituksesta.

Arvoisa puheenjohtaja

Demarit tukivat neuvotteluissa ja tukevat edelleen hyvinvointialuejohtaja Aronkydön esitystä hakea lisärahoitusta valtiolta, mihin hyvinvointialueella on lakisääteinen oikeus, jos alueen palvelujen järjestäminen uhkaa vaarantua siten, että asukkaille ei ole mahdollista järjestää riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Näin ollen aluevaltuustolta haetaan aluehallitukselle valtuutus lisärahoituksen hakemiseksi valtiolta, jotta hyvinvointialue pystyy järjestämään asukkaille lakisääteiset sote- ja pelastustoimen palvelut laadukkaasti ja riittävästi.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja

Tärkeä talousarvion linjaus liittyi mielestämme henkilökuntaan. Linjauksessa todetaan, ettei henkilökuntaa irtisanota eikä lomauteta, vaan jokainen työntekijä tarvitaan rakentamaan ja turvaamaan hyvinvointialueen asukkaiden palvelut. Tämä on vahva viestimme siitä, että henkilöstö on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tärkein voimavara.

Demarit saivat monia meille tärkeitä asioita kirjattua talousarvioon yhdessä muiden ryhmien tuella.

Esimerkiksi: Palkkaharmonisaatiota vauhditetaan ja henkilöstön sitouttamislisää tullaan hyödyntämään yhä laajemmin. Sosialidemokraattien esityksestä myös opiskelijaohjauksen laatua kehitetään.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 Sosialidemokraattien mielestä on ensiarvoisen tärkeää kehittää palvelujen laatua ja varmistaa palvelujen luotettavuus asukkaille. 

Tässä muutamia esimerkkejä muutoksista palveluihin, joita esitimme:

Ehkäistään vanhusten yksinäisyyttä, joka on laaja huolenaihe yhteiskunnassamme. Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä esimerkiksi etsivällä vanhustyöllä

Selvitetään maksuttomien kuukautissuojien jakelua 5.–9. -luokkalaisille ja pilotoidaan käytäntö hyvinvointialueen yhdessä koulussa syksyllä 2024. Pilotoinnin avulla on tarkoitus saada realistinen kuva menekistä, kustannuksista ja jakelun toteutuksesta.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Sosialidemokraatit ajoivat asiakasmaksuihin esitettyjen korotusten kohtuullistamista. Palveluiden käyttö ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.  Päätimme yhdessä enemmistön ryhmistä kanssa, että maksihinnoista poiketaan seuraavien maksujen osalta;

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaan käyttövara nostettiin sosialidemokraattien esityksestä 200 euroon. Lisäksi mielestämme on tärkeää, että kokopäiväateriamaksuja ei korotettu ja että omaishoitajien jaksamista tukevien palveluiden maksukorotuksia kohtuullistettiin

Olemme pettyneitä siitä, että esityksemme lääkärin etävastaanoton asiakasmaksua ei alennettu, se ei saanut riittävää kannatusta. Etävastaanoton laajentamisella voidaan lisätä palvelujen tuottavuutta ja etävastaanotto on mitä suuremmassa määrin asiakaslähtöinen tapa järjestää palvelut ja siksi niiden käyttöön pitäisi kannustaa pienemmällä maksulla.

Hyvät valtuutetut

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta sosialidemokraatit painottivat hyvinvointialueen ja HUS:n yhteistyötä, jonka tavoitteena tulee olla asiakaslähtöiset palvelut ja sujuvat hoitopolut.

Taloussuunnitelmakaudella edistetään Peijaksen sairaalakampuksen peruskorjausta ja laajennusta yhteistyössä HUS:n kanssa, mikä mahdollistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon paremman yhteistyön ja sitä kautta asiakkaille sujuvampaa palvelua.

Arvoisa puheenjohtaja

Hyvinvointialue on käynnistänyt uudistusohjelman valmistelun. Uudistusohjelmalla turvataan asukkaiden palvelut ja sovitetaan palvelujärjestelmä tulevien taloussuunnitelmakausien valtion rahoituskehykseen. Palvelujen turvaamiseksi hyvinvointialue laatii uudistusohjelman, jolla toiminnan tuottavuutta parannetaan vuosittain 2 %:lla.

Ohjelman tavoitteena on muuttaa hyvinvointialueen palvelurakennetta kevyemmäksi ja tehokkaammaksi – huolehtien samalla riittävistä ja laadukkaista peruspalveluista sekä osaavasta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä.

Palveluita kehitetään mm. vähentämällä päällekkäisyyksiä ja vähentämällä harkitusti palvelujen ostoja huomioiden palveluiden vaikuttavuus ja lakisääteisyys.

Tuotantotapa-analyysien hyödynnetään tuotantotapojen valinnassa. Digitaalisten ja etäpalveluiden roolia kehitetään osana palveluvalikoimaa.

Arvoisat valtuutetut

Haluan kiittää teitä; hyvinvointialueen johtaja, virkamiehet sekä kaikkia valmistelijoita- siitä työstä, mitä olette tehneet tämän budjettiprosessin aikana omalla toimenkuvanne kuuluvalla ”ruudullanne”.  Kiitos myös neuvottelijoille yhteistyöstä.

Me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä, että tämä budjettiesitys ehkäisee syrjäytymistä, luo oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa asukkaille tarjottavia palveluita. Se on arvojemme mukaista ja siksi valtuustoryhmämme kannattaa tämän budjetin hyväksymistä.

Kiitos.

Jari Sainio
Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä, puheenjohtaja

Katso myös nämä: